Pravidla schváleného použití


Pravidla schváleného použití

Tato pravidla schváleného použití (a podmínky pro užívání internetových stránek) představují ujednání uzavřené mezi námi a vámi, na základě kterého máte povolen přístup na naše internetové stránky FLEETCOR.cz (naše stránky). Tato pravidla schváleného použití jsou platná pro všechny uživatele a návštěvníky našich stránek. Používáním našich stránek potvrzujete, že schvalujete a zavazujete se dodržovat veškerá pravidla schváleného použití, která doplňují podmínky pro použití našich internetových stránek uvedené na našich stránkách.

Zakázané použití

Naše stránky můžete používat pouze pro zákonné účely. Naše stránky nesmíte používat:

 • způsobem porušujícím jakékoli platné místní, národní nebo mezinárodní zákony či jiné obecně závazné předpisy,
 • nezákonným nebo podvodným způsobem, nebo způsobem majícím nezákonný nebo podvodný účel nebo účinek,
 • za účelem jakéhokoli poškození nebo pokusu o poškození nezletilých, seniorů, těhotných žen či jiných zákonem zvláště chráněných osob
 • pro zasílání, vědomé přijímání, nahrávání, stahování, používání nebo opětovné používání jakýchkoli materiálů, které nesplňují naše níže uvedené obsahové standardy,
 • pro přenos, nebo zajištění odeslání nevyžádaných nebo neoprávněných reklamních nebo propagačních materiálů nebo jakoukoli jinou formu podobné nevyžádané reklamy (spam),
 • pro vědomý i nevědomý přenos jakýchkoli dat, zasílání nebo nahrávání jakéhokoli materiálu, který obsahuje viry, trojské koně, červy, časované bomby, systémy pro sledování úhozů, spyware, adware nebo jiné škodlivé programy nebo podobné počítačové kódy vytvořené za účelem nepříznivého ovlivnění funkčnosti počítačového softwaru nebo hardwaru.

 

Také souhlasíte s tím, že:

 • nebudete reprodukovat, rozmnožovat, kopírovat nebo prodávat jakoukoli část našich stránek v rozporu s ustanoveními našich podmínek pro použití našich internetovým stránek tak, jak jsou na našich stránkách uvedeny,
 • nebude neoprávněně vstupovat, zasahovat, poškozovat nebo narušovat:
 • jakoukoli část našich stránek,
 • jakékoli zařízení nebo síť, na kterých jsou uloženy,
 • jakýkoli software používaný pro poskytování našich stránek, nebo

jakékoli zařízení nebo síť nebo software vlastněné nebo používané jakoukoli třetí stranou.

Interaktivní služby

Čas od času můžeme na naše stránky umístit interaktivní služby zejména nikoli však výlučně:

•             chatovací místnosti,

•             nástěnky.

 

Pokud tyto interaktivní služby zpřístupníme, poskytneme k nim jasné informace o druhu nabízených služeb, zda jsou moderované a jaká forma moderování je používána (včetně toho, zda se jedná o moderování lidmi či technikou).

Vynaložíme své nejlepší úsilí o vyhodnocení možných rizik pro uživatele (a zvláště nezletilé děti) představovaných třetími stranami užívajícími interaktivní služby zpřístupněné na našich stránkách a v každém jednotlivém případě budeme rozhodovat o tom, zda je ve světle těchto rizik pro příslušnou službu vhodné použít moderování (včetně toho, jaký způsob moderování zvolit).

Nemáme však povinnost dozorovat, monitorovat nebo moderovat interaktivní služby zpřístupněné na našich stránkách a výslovně vylučujeme naši odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoli interaktivní služby uživatelem v rozporu s našimi obsahovými standardy, ať již se jedná o službu moderovanou či nikoli.

Použití jakékoli interaktivní služby nezletilou osobou je podmíněno souhlasem jejího rodiče či opatrovníka. Rádi bychom rodiče, kteří svým dětem povolí používání interaktivním služby, informovali, že je důležité aby své děti poučili o jejich bezpečnosti online, jelikož moderování není neomylné. Nezletilé osoby používající interaktivní služby by si měly být vědomy možných rizik, která jim hrozí.

V případech, kdy interaktivní službu moderujeme, vám standardně poskytneme možnost v případě obav nebo problémů kontaktovat moderátora.

Obsahové standardy

Tyto obsahové standardy jsou platné pro veškeré materiály, kterými budete na naše stránky přispívat (příspěvky) a veškeré s nimi související interaktivní služby.

 

Musíte dodržovat jak ducha tak literu následujících standardů. Tyto standardy platí pro každou část jakéhokoli příspěvku, stejně jako pro příspěvek jako celek.

 

Příspěvky musí:

 • být přesné (pokud obsahují fakta),
 • být myšleny vážně (pokud obsahují názory),
 • být v souladu s právní úpravou České republiky a každé další země, ze které jsou vkládány.

 

Příspěvky nesmí:

 • obsahovat materiály, které budou mít pro jakoukoli osobu urážlivý obsah,
 • obsahovat materiály obscénní, urážlivé, nenávistné nebo hanlivé povahy,
 • podporovat sexuálně explicitní materiál,
 • podporovat násilí,
 • podporovat diskriminaci zejména nikoli však výlučně na základě rasy, pohlaví, vyznání, národnosti, handicapu, sexuální orientace věku či názorů
 • porušovat autorská práva, databázová práva nebo obchodní známky jiné osoby,
 • být pro jakoukoli osobu zavádějící,
 • porušovat zákonnou povinnost vůči jakékoli třetí straně, jako jsou smluvní povinnosti nebo povinnost zachovávat důvěrnost,
 • podporovat jakoukoli nezákonnou činnost,
 • být výhružné, zneužívat nebo narušovat soukromí jiné osoby nebo obtěžovat, způsobovat pocity nepříjemnosti či zbytečné obavy třetích osob,
 • obtěžovat, zneklidňovat, uvádět do rozpaků, znepokojovat nebo rozhořčovat jinou osobu,
 • být používány k vydávání se za jakoukoli osobu, nebo pro uvedení v omyl ohledně vaší identity nebo napojení na jakoukoli osobu,
 • vyvolávat dojem, že pocházejí od naší společnosti, pokud tomu tak není,
 • obhajovat, podporovat nebo napomáhat nezákonné činnosti, jako je (například) porušování autorských práv nebo zneužívání počítačů.

Přerušení a ukončení

O tom, zda vaším užíváním našich stránek došlo k porušení těchto pravidel schváleného použití rozhodneme dle svého výhradního uvážení. Pokud dojde k porušení těchto pravidel, můžeme přijmout takové kroky, jaké uznáme za vhodné v souladu s následujícím odstavcem těchto pravidel.

 

To znamená, že v případě nedodržování těchto pravidel schváleného použití představuje podstatné porušení podmínek užívání, za kterých jste oprávněn naše stránky používat, a může vést k tomu, že podnikneme všechny, nebo některé z následujících kroků, tj. zejména:

 • okamžitě, přechodně nebo trvale odejmeme vaše právo stránky používat,
 • okamžitě, přechodně nebo trvale odstraníme jakékoli příspěvky nebo materiály vámi vložené na naše stránky,
 • udělíme vám varování,
 • povedeme proti vám soudní řízení o náhradě všech nákladů vyplývajících z náhrady škody (včetně, avšak neomezujíce se na přiměřené správní a právní výlohy) vzniklé porušením těchto pravidel,
 • podnikneme vůči vám další právní kroky,
 • sdělíme takové informace orgánům činným v trestním řízení, jaké důvodně uznáme za potřebné.

 

Vylučujeme odpovědnost za jakékoli kroky podniknuté v reakci na vaše porušení těchto pravidel schváleného použití. Výše uvedené možné způsoby řešení podstatného porušení podmínek užívání nejsou výše uvedeným výčtem zcela vyčerpány a naše společnost je oprávněna přijmou i různé další přiměřené kroky dle svého uvážení.

 

Změny pravidel schváleného použití

Tato pravidla schváleného použití můžeme kdykoli změnit formou revize tohoto dokumentu. Očekáváme, že tento dokument  budete čas od času kontrolovat, abyste zaregistrovali změny, které jsme na ní provedli, jelikož jsou pro vás právně závazné. Některá ustanovení uvedená v těchto pravidlech schváleného použití mohou být také nahrazena ustanoveními nebo oznámeními zveřejněnými na na našich webových stránkách, vždy však budete na případné změny adekvátním způsobem upozorněni