Podmínky používání internetových stránek


Podmínky používání internetových stránek

Tato stránka (společně s dokumenty v ní uváděnými odkazem, včetně pravidel o ochraně soukromí, pravidel pro soubory cookie a pravidel schváleného použití) vás informuje o podmínkách, za kterých můžete naše internetové stránky FLEETCOR.cz (naše stránky) používat, ať již jako host nebo registrovaný uživatel. Před zahájením používání našich stránek si prosím tyto podmínky pečlivě přečtěte.  Používáním našich stránek potvrzujete, že schvalujete a zavazujete se dodržovat veškeré podmínky používání internetových stránek. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, zdržte se prosím používání našich stránek.

Informace o nás

FLEETCOR.cz jsou stránky provozované společností FLEETCOR Czech Republic s.r.o. ("my").  Jsme společností s ručením omezeným registrovanou v Česká republika pod identifikačním číslem 038 06 847, se sídlem na adrese Chlumčanského 497/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.  Zde se také nachází naše hlavní místo podnikání.

Přístup na naše stránky

Přístup na naše stránky je povolen pouze na časově omezenou dobu a vyhrazujeme si právo bez předchozího písemného oznámení zrušit nebo změnit služby poskytované na našich stránkách (viz níže). Naše společnost neponese žádnou  odpovědnost v případě, že z jakéhokoliv důvodu závislého na naší vůli přestanou být naše stránky dostupné v jakoukoli dobu nebo na jakékoli období.

Čas od času můžeme uživatelům, kteří se u nás zaregistrovali, omezit přístup do některých částí našich stránek nebo na celé naše stránky.

Pokud jste si vybrali, nebo vám byl přidělen, identifikační kód uživatele, heslo, nebo jakoukoli jinou informaci představující součást našich bezpečnostních postupů, musíte s touto informací nakládat jako s důvěrnou a nesmíte ji sdělovat třetím stranám. Jsme oprávněni kdykoli deaktivovat jakýkoli identifikační kód uživatele nebo heslo, ať již jste si jej vybrali či bylo námi přiděleno, pokud dle našeho zjištění nedodržíte jakékoli ustanovení těchto podmínek používání internetových stránek.

Při používání našich stránek musíte dodržovat veškeré podmínky či předpisy týkající se schváleného použití, které jsme vám oznámili , včetně našich podmínek schváleného použití.

JsNaše společnost nenese odpovědnost za žádná opatření, která jsou nezbytná pro to, abyste měli přístup k našim internetovým stránkám. Naše společnost zároveň nenese žádnou odpovědnost za zajištění toho, že veškeré osoby vstupující na naše stránky pomocí vašeho internetového připojení si budou vědomy těchto podmínek a budou se jimi řídit. 

Práva duševního vlastnictví

Jsme majitelem, případně nebo držitelem licence k veškerým předmětům autorského právanacházejícím se na našich stránkách a v materiálech na těchto stránkách publikovaných. Tato díla jsou chráněna celosvětovými autorskými právy a dohodami. Veškerá tato práva jsou vyhrazena.

Můžete si pořídit (vytisknout) jednu kopii a stáhnout výpisy z jakékoli naší internetové stránky nebo stránek pro vaši osobní potřebu a použití, a na materiály umístěné na našich stránkách můžete upozornit jiné osoby ve vaší organizaci. Nesmíte však žádným způsobem měnit papírové nebo digitální kopie materiálů vytištěných nebo stažených z našich stránek a odděleně od doprovodného textu nesmíte používat ilustrace, fotografie, video či audio sekvence nebo jakoukoli grafiku, bez dodržení příslušných citačních norem.

Vždy musí být uznáno naše postavení (a postavení identifikovaných přispěvatelů) jako osoby oprávněné vykonávat majetková autorská práva k materiálům umístěných na našich stránkách.

Bez toho, abyste od nás či našich poskytovatelů licence získali  příslušnou licenci, nesmíte použít žádnou část materiálů umístěných na našich stránkách pro Vaše obchodní účely. Pokud si vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část našich stránek v rozporu s těmito podmínkami použití a/nebo v rozporu s příslušnými normami autorského práva, okamžitě tím bude ukončeno vaše právo na užívání našich stránek a dle našeho uvážení budete povinni buď vrátit nebo zničit veškeré vámi pořízené kopie materiálů.

Spoléhání se na uváděné informace

Naše společnost prohlašuje, že účelem těchto stránek není to, aby komentáře a další materiály umístěné na našich stránkách byly zamýšleny jako rady, na které je možno se bezpodmínečně spolehnout. Proto tímto vylučujeme veškerou odpovědnost a zodpovědnost vyplývající ze spolehnutí se na tyto materiály návštěvníkem naší stránky nebo kýmkoli, kdo může být informován o jejich obsahu.

Naše stránky jsou pravidelně aktualizovány

Snažíme se naše stránky  pravidelně aktualizovat a jejich obsah můžeme kdykoli měnit. Pokud to bude zapotřebí, můžeme přerušit přístup na naše stránky nebo je na dobu neurčitou zrušit. Materiály umístěné na našich stránkách mohou kdykoli zastarat a my nejsme povinni tyto materiály pravidelně aktualizovat.

Naše odpovědnost

Materiály umístěné na našich stránkách jsou dávány k dispozici bez jakékoli záruky, podmínek nebo zaručení jejich přesnosti či správnosti. V rozsahu povoleném zákonem jak my, tak ostatní členové naší skupiny společností a  k nám přidružené třetí strany tímto výslovně vylučujeme zejména :

  • veškeré podmínky, záruky a jiné podmínky, které by mohly být jinak odvozeny z nařízení, obecných nebo majetkových zákonů,
  • veškerou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné škody nebo ztráty utrpěné jakýmkoli uživatelem v souvislosti s našimi stránkami nebo v souvislosti s užíváním, nemožností použít nebo důsledkem použití našich stránek, jakýchkoli internetových stránek propojených s našimi stránkami odkazem, materiálů na nich umístěných, včetně, avšak bez omezení odpovědnosti za:
  • ztrátu příjmů nebo výnosů,
  • ztrátu obchodních příležitostí,
  • ztrátu zisku nebo smluv,
  • ztrátu očekávaných úspor,
  • ztrátu dat,
  • ztrátu dobré pověsti,
  • ztrátu času pracovníků vedení nebo administrativních pracovníků, a
  • jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, jakkoli vzniklou, bez ohledu na to, zda způsobenou porušením povinností (včetně nedbalosti), porušením smlouvy či jinak, i pokud je předvídatelná, kdy tato podmínka nebude bránit nárokům vyplývajícím ze ztráty nebo poškození vašeho hmotného majetku nebo jiným nárokům vyplývajícím z přímé finanční ztráty, které nejsou výše uvedenými kategoriemi vyloučeny.

Toto nemá vliv na naši odpovědnost za úmrtí nebo úraz způsobené naší nedbalostí, či na naši odpovědnost za podvodné uvedení v omyl nebo zkreslení podstatné záležitosti, či na jakoukoli jinou odpovědnost, která nemůže být dle příslušných zákonů vyloučena nebo omezena.

Informace o vás a vašich návštěvách našich stránek

Informace o vás zpracováváme v souladu s našimi pravidly o ochraně soukromí uvedenými na našich stránkách a v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Používáním našich stránek souhlasíte s takovýmto zpracováním a zaručujete, že veškeré vámi poskytnuté údaje jsou správné.

Transakce uzavírané pomocí našich stránek

Smlouvy na dodávky zboží nebo služeb uzavírané pomocí našich stránek nebo důsledkem vaší návštěvy těchto stránek se řídí našimi podmínkami. Tyto podmínky vám budou sděleny když požádáte o naše zboží nebo služby.

Nahrávání materiálů na naše stránky

Kdykoli využijete funkci umožňující nahrávat materiály na naše stránky nebo kontaktovat ostatní uživatele naší stránky, musí váš obsah dodržovat normy stanovené v našich pravidlech schváleného použití. Zaručujete, že veškeré takovéto vaše příspěvky budou vyhovovat zmíněným standardům a pokud svoji záruku porušíte, budete povinni nám poskytnout příslušnou náhradu. 

Všechny materiály, které nahráváte na naše stránky, jsou považovány za nedůvěrné a nesoukromé, přičemž máme právo je používat, kopírovat, distribuovat a sdělovat třetím stranám k jakýmkoli účelům. Rovněž máme právo odhalit vaši totožnost jakékoli třetí straně, která bude tvrdit, že materiál, který jste na našich stránkách zveřejnili, či na ně zaslali, porušuje její práva duševního vlastnictví či její práva na soukromí.

Naše společnost není odpovědná vůči žádné třetí straně za obsah či přesnost jakýchkoli materiálů publikovaných vámi či jiným uživatelem na našich stránkách.

Naše společnost si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli materiál či příspěvek, kterým jste přispěli na naše stránky z jakéhokoliv důvodu.

Viry, hackování a jiné útoky

Nesmíte naše stránky zneužívat tím, že na ně budete vědomě and/or nevědomě umísťovat viry, trojské koně, červy, logické bomby nebo jiné materiály, které jsou technologicky či jinak škodlivé. Není povoleno pokoušet získat neoprávněný přístup k našim stránkám, k serveru, na němž jsou naše stránky uloženy, nebo k serveru, počítači nebo databázi připojeným k našim stránkám. Nesmíte naše stránky napadnout prostřednictvím útoku, který by měl za následek odmítnutí služby, či distribuovaného útoku, který by měl za následek odmítnutí služby.

Nedodržení tohoto ustanovení je trestný čin. Jakékoli takovéto porušení nahlásíme příslušným orgánům činným v trestním řízení, s nimiž budeme následně spolupracovat tím, že jim odhalíme vaši totožnost. V případě takovéhoto porušení okamžitě přijdete o právo používat naše stránky.

Neponeseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty či škody způsobené distribuovaným útokem, jenž by měl za následek odmítnutí služby, viry či jiný technologicky škodlivý materiál, kterým by se mohlo nakazit vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data či jiný soukromý materiál z důvodu použití našich stránek nebo stažení jakéhokoli materiálu, který je na nich – či na jakýchkoli webech, na které stránky odkazují – publikován.

Odkazování na naše stránky

Můžete odkazovat na naši domovskou stránku, a to za předpokladu, že tak učiníte slušným a právně povoleným způsobem, který nepoškodí naši pověst nebo jí nebude zneužívat. Nesmíte však odkazovat takovým způsobem, který by mohl naznačovat jakoukoli formu vztahu, schválení či podpory z naší strany, pokud nic takového neexistuje.

Nesmíte odkazovat z webu, který nevlastníte.

Naše stránky nesmí být zařazeny do rámce jiných stránek a ani nesmíte odkazovat na jakoukoli jinou část našich stránek než na domovskou stránku. Vyhrazujeme si právo bez upozornění zrušit oprávnění k odkazování. Web, z něhož odkazujete, musí po všech stránkách vyhovovat obsahovým standardům stanoveným v našich pravidlech schváleného použití.

Pokud se rozhodnete použít materiál na našich stránkách jiným způsobem, než je popsáno výše, zašlete žádost na adresu marketing@fleetcor.cz nebo na marketingové oddělení společnosti FLEETCOR Czech Republic s.r.o. na adresu Chlumčanského 497/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

Odkazy z našich stránek

Pokud naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci.  Nad tímto obsahem a zdroji nemáme žádnou kontrolu a neneseme za ně žádnou odpovědnost, stejně jako neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty či škody, které by z nich mohly vzniknout.

Rozhodovací pravomoc a příslušné zákony

Nad veškerými nároky vyplývajícími z návštěvy našich stránek nebo v souvislosti s nimi budou mít výhradní rozhodovací pravomoc soudy Česká republika, přičemž si zároveň ponecháváme právo proti vám zahájit řízení z důvodu porušení těchto pravidel v zemi vašeho pobytu nebo v jakékoli jiné zemi. 

Tyto podmínky používání a veškeré spory nebo nároky  vyplývající z těchto  podmínek nebo v souvislosti s jejich předmětem nebo uzavřením  (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se budou řídit a jsou sestaveny dle zákonů České republiky.

Změny

Tyto podmínky používání můžeme kdykoli změnit formou aktualizace této stránky. Očekáváme, že tuto stránku budete čas od času kontrolovat, abyste zaregistrovali změny, které jsme na ní provedli, jelikož jsou pro vás závazné.

Vaše obavy

Pokud  máte jakékoli pochybnosti o materiálu zveřejněném na našich stránkách, kontaktujte prosím FLEETCOR Czech Republic s.r.o. právní oddělení Chlumčanského 497/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.  Děkujeme za navštívení našich stránek.