Přejít k hlavnímu obsahu
top

Podmínky používání internetových stránek

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Poslední aktualizace těchto podmínek proběhla 30.03.2020.

INFORMACE O NÁS

Tyto webové stránky (https://fleetcor.cz) (naše „webové stránky“) provozuje Fleetcor Czech Republic s.r.o.. Termíny v těchto Podmínkách používání („podmínky“) obsahující výrazy „my“, „naše“ nebo „nás“ odkazují na Fleetcor Czech Republic s.r.o.. Jsme společností s ručením omezeným zapsanou pod identifikačním číslem 03806847, se sídlem na adrese Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8, Česká republika. Na stejné adrese se nachází i naše hlavní obchodní kancelář.

V těchto podmínkách používáme výrazy „vy“ nebo „váš“ k označení uživatele nebo osoby prohlížející naše webové stránky. Tyto podmínky stanoví pravidla používání našich webových stránek.

Dříve než začnete používat naše webové stránky, pozorně si prosím přečtěte tyto podmínky. Doporučujeme, abyste si kopii těchto podmínek vytiskli, a mohli tak do nich později nahlížet.

Používáním našich webových stránek berete na vědomí a souhlasíte s tím, že budete respektovat tato pravidla a dodržovat tyto podmínky. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, je nutné, abyste naše webové stránky přestali používat.

Přejete-li si nás kontaktovat, zašlete prosím e-mail na adresu zakaznickyservis@fleetcor.cz.

DALŠÍ PODMÍNKY, KTERÉ SE NA VÁS MOHOU VZTAHOVAT V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Tyto podmínky rovněž zahrnují naše Zásady ochrany osobních údajů, které vás informují o způsobu, kterým používáme veškeré osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete. Rovněž jsou zde zahrnuty informace o souborech cookies, které používáme na našich webových stránkách.

Tyto podmínky se nevztahují na poskytování jakéhokoli zboží nebo služeb, k jejichž nákupu se můžete rozhodnout po použití našich webových stránek. Pokud si takové zboží nebo služby zakoupíte, poskytnou je třetí strany na základě zvláštních podmínek, které by vám měla poskytnout příslušná třetí strana.

PŘÍSTUP NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

Nezaručujeme, že naše webové stránky nebo jakýkoliv jejich obsah bude vždy dostupný a že nedojde k přerušení jejich provozu.

Přístup na naše webové stránky je možný dočasně a naše společnost si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit, pozastavit nebo změnit naše webové stránky a jakékoli srovnávací či jiné služby, které poskytujeme prostřednictvím našich webových stránek. Naše společnost nenese právní odpovědnost za případy, kdy se naše webové stránky nebo jakékoli služby z jakéhokoli důvodu, v kterémkoli okamžiku a po jakoukoli dobu stanou nedostupnými.

Přístup ke všem nebo některým částem našich webových stránek můžeme uživatelům našich webových stránek příležitostně omezit.

Pokud si v rámci našich bezpečnostních postupů zvolíte nebo je vám poskytnut identifikační kód uživatele, heslo nebo jakákoli jiná informace, musíte s těmito informacemi nakládat jako s důvěrnými a nesmíte je sdělit žádné třetí straně. Máme právo kdykoliv zablokovat jakýkoli identifikační kód uživatele nebo heslo, které jste si zvolili, případně vám byly přiděleny, pokud jste podle našeho názoru nedodrželi některá z ustanovení těchto podmínek používání. Pokud víte nebo máte podezření, že někdo jiný kromě vás zná váš identifikační kód uživatele nebo heslo, musíte nás na to neprodleně upozornit na adrese zakaznickyservis@fleetcor.cz.

Při používání našich webových stránek musíte dodržovat veškeré podmínky nebo zásady týkající se přijatelného používání, s nimiž vás seznámíme.

Odpovědnost za zajištění veškerých prostředků nezbytných pro přístup k našim webovým stránkám leží na vás. Rovněž nesete odpovědnost za skutečnost, že všechny osoby, které získají přístup k našim webovým stránkám prostřednictvím vašeho internetového připojení, si budou vědomy těchto podmínek a budou je dodržovat.

NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY JSOU URČENY JEN PRO KOMERČNÍ UŽIVATELE V ČESKÉ REPUBLICE

Naše webové stránky se zaměřují na komerční uživatele sídlící v České republice. Úmyslem našich webových stránek není nabízet služby spotřebitelům. Prohlašujeme, že obsah dostupný na našich webových stránkách nebo jejich prostřednictvím nemusí být vhodný pro použití nebo dostupný v jiných lokalitách.

REGISTRACE

Pokud žádáte o některý z našich produktů a/nebo služeb na webových stránkách, musíte dokončit registrační proces online kliknutím na příslušná tlačítka a poskytnout nám pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o své společnosti. Budete muset poskytnout různé údaje včetně svého jména a e-mailové adresy a zvolit si heslo a uživatelské jméno. Nesete plnou odpovědnost za zachování důvěrné povahy hesla a dalších údajů o účtu. Kromě toho nesete plnou odpovědnost za veškeré činnosti, k nimž na vašem účtu dojde v sekci správa účtu.

Berete na vědomí, že můžeme zavádět obecné postupy a omezení týkající se využívání služeb, mimo jiné včetně maximálního počtu dnů, kdy žádost může být uložena na webových stránkách, a maximálního počtu přístupů (a maximální doby, po kterou), kdy můžete služby v daném časovém období využít. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za vymazání nebo neuchování jakýchkoli zpráv a jiných sdělení či jiného obsahu uchovávaného nebo přenášeného prostřednictvím webové stránky. Dále berete na vědomí, že si vyhrazujeme právo tyto všeobecné postupy a omezení kdykoli změnit na základě vlastního uvážení, ať již po předchozím upozornění nebo bez něj.

TRANSAKCE UZAVŘENÉ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Smlouvy o dodávkách zboží nebo služeb vytvořené prostřednictvím našich webových stránek nebo v důsledku vašich návštěv se řídí našimi obchodními podmínkami. O podrobnostech těchto podmínek budete informováni, jakmile o naše zboží a služby požádáte.

Přihlásíte-li se do soutěže, budou se na vás vztahovat jakékoli další pokyny a pravidla týkající se takových služeb, které můžeme příležitostně zveřejnit.

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Jsme vlastníkem nebo držitelem licence k veškerým právům k duševnímu vlastnictví našich webových stránek a materiálů na nich zveřejněných. Tato díla jsou chráněna celosvětovými autorskými právy a smlouvami. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Smíte si vytisknout jednu kopii a stáhnout výňatky z jakékoli stránky na našich webových stránkách k nahlédnutí a použití pro svou osobní potřebu a na materiály zveřejněné na našich webových stránkách můžete upozornit ostatní osoby v rámci své organizace.

Nesmíte pozměňovat tištěné ani digitální kopie jakýchkoli materiálů, které jste jakýmkoli způsobem vytiskli nebo stáhli, a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo audio sekvence ani žádnou grafiku bez doprovodného textu. U materiálů na našich webových stránkách musí být vždy uvedeno naše autorství (a autorství jakýchkoli identifikovaných přispěvatelů).

Bez licence od nás nebo našich poskytovatelů licencí nesmíte žádnou část materiálů na našich webových stránkách používat pro komerční účely.

Pokud kteroukoli část našich webových stránek vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete v rozporu s těmito podmínkami používání, vaše právo používat naše webové stránky bude okamžitě ukončeno a bude nutné, abyste všechny vámi pořízené kopie materiálů dle naší volby vrátili nebo zničili.

SPOLEHLIVOST ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ

Komentáře, obsah a další materiály zveřejněné na našich webových stránkách se poskytují pouze jako obecné informace a jejich účelem není poskytovat rady, na které byste se měli spoléhat. Dříve než na základě obsahu na našich webových stránkách podniknete jakékoli kroky (včetně nákupu jakéhokoli zboží nebo služeb), případně se podniknutí takových kroků zdržíte, je třeba, abyste požádali o radu odborníka nebo specialistu.

V souvislosti s komentáři, obsahem a dalšími materiály na našich webových stránkách neposkytujeme žádné výslovné ani dovozené prohlášení, záruky či garance, pokud jde o jejich přesnost, úplnost a/nebo aktuálnost.

Odmítáme proto jakoukoli právní a jinou odpovědnost v případě, že se vy nebo jiný návštěvník našich webových stránek nebo kterákoli osoba, která může být informována o jejich obsahu, spolehnete na takové komentáře, obsah nebo jiné materiály.

NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY SE PRAVIDELNĚ MĚNÍ

Naším cílem je provádět pravidelné aktualizace našich webových stránek a jejich obsah můžeme kdykoliv měnit. V případě potřeby můžeme pozastavit přístup ke všem našim webovým stránkám nebo jejich částem, případně je můžeme na dobu neurčitou uzavřít. Jakýkoli materiál na našich webových stránkách může být v kterémkoli daném okamžiku zastaralý a naše společnost není povinna takový materiál aktualizovat.

Doporučujeme vám, abyste při každém použití našich webový stránek nahlíželi do těchto podmínek, a ujistili se tak, že podmínkám rozumíte a stále s nimi souhlasíte. Naše webové stránky můžeme rovněž příležitostně měnit nebo aktualizovat. Takové změny nebo aktualizace se mohou týkat jakéhokoli obsahu nebo zdrojů našich webových stránek, případně mohou zahrnovat aktualizace nebo změny informací o událostech na našich webových stránkách uvedených.

Abychom zohlednili případné změny našich potřeb nebo potřeb našich uživatelů, můžeme provádět změny těchto podmínek, případně změny nebo aktualizace našich webových stránek. Provedeme-li nějaké zásadní změny, budeme vás o nich informovat prostřednictvím aktualizace těchto podmínek.

Přestože vyvíjíme přiměřené úsilí, abychom informace na našich webových stránkách aktualizovali, v souvislosti s obsahem na našich stránkách neposkytujeme žádné výslovné ani dovozené prohlášení, záruky či garance, pokud jde o jeho přesnost, úplnost nebo aktuálnost.

TRANSAKCE UZAVŘENÉ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Smlouvy o dodávkách zboží nebo služeb vytvořené prostřednictvím našich webových stránek nebo v důsledku vašich návštěv se řídí našimi obchodními podmínkami. O podrobnostech těchto podmínek budete informováni, jakmile o naše zboží a služby požádáte.

ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY POUŽÍVÁNÍ

 1. jakýkoli způsob, který je v rozporu s příslušnými místními, národními nebo mezinárodními právními předpisy nebo nařízeními;
   
 2. jakýkoli způsob, který je nezákonný nebo podvodný, případně má jakýkoli nezákonný nebo podvodný účel nebo důsledek;
   
 3. za účelem poškození nebo jakéhokoli pokusu o poškození nezletilých osob;
   
 4. odesílání, vědomé přijímání, nahrávání, stahování, používání nebo opětovné používání jakéhokoli materiálu, který nesplňuje naše standardy obsahu (viz níže);
   
 5. přenášení nebo zajišťování zasílání jakýchkoli nevyžádaných nebo nepovolených reklamních nebo propagačních materiálů nebo jakékoli jiné formy podobné nabízených služeb (spam)
   
 6. vědomé přenášení jakýchkoli údajů, odesílání nebo nahrávání jakéhokoli materiálu, který obsahuje viry, trojské koně, červy, časované bomby, záznamníky stisku kláves, spyware, adware nebo jiné škodlivé programy nebo obdobný počítačový kód, jehož účelem je nepříznivě ovlivnit fungování jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru;
   
 7. jako prostředek k vyhrožování, pronásledování, obtěžování, zneužívání nebo jinému způsobu urážení ostatních uživatelů nebo k shromažďování nebo uchovávání osobních údajů o jiných uživatelích;
   
 8. způsobem, který představuje porušení nebo zásah do práv jakékoli osoby, firmy nebo společnosti (mimo jiné včetně autorských práv nebo práv na zachování důvěrnosti);
   
 9. přenášení jakéhokoli materiálu pro účely zviditelnění, propagace a/nebo reklamy bez našeho předchozího písemného souhlasu, pokud o takový přenos výslovně nepožádal jiný uživatel služeb;
   
 10. přenášení, nahrávání, odesílání nebo jiné zpřístupňování jakékoli nevyžádané nebo neautorizované reklamy, propagačních materiálů, „nevyžádané pošty“, „spamu“, „řetězových dopisů“, „programů na principu pyramidy“ nebo jakýchkoli duplicitních nebo nevyžádaných zpráv;
   

Rovněž se zavazujete, že:

 1. nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat ani přeprodávat jakoukoli část našich webových stránek v rozporu s ustanoveními našich podmínek používání webových stránek
   
 2. nebudete bez oprávnění přistupovat, rušit, poškozovat ani narušovat:
   
  1. jakoukoli část našich webových stránek;
    
  2. jakékoli zařízení nebo síť, na kterých jsou naše webové stránky uloženy;
    
  3. jakýkoli software použitý při poskytování našich webových stránek
    
  4. jakékoli zařízení nebo síť nebo software vlastněný nebo užívaný kteroukoli třetí stranou.

  POZASTAVENÍ PŘÍSTUPU

  Porušíte-li tyto podmínky používání, budeme mít právo okamžitě pozastavit váš přístup k webovým stránkám a/nebo službám.

  NAŠE PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

  Materiál uvedený na našich webových stránkách je poskytován bez jakýchkoliv garancí, podmínek nebo záruk, pokud jde o jeho přesnost.

  V rozsahu povoleném zákonem naše společnost, ostatní členové naší skupiny společností a třetí strany propojené s naší společností tímto výslovně vylučují:

  1. veškeré podmínky, záruky, prohlášení a další podmínky, které by jinak mohly být dovozovány na základě zákona, obecného práva nebo práva ekvity v souvislosti s našimi webovými stránkami nebo jakýmkoli jejich obsahem;
    
  2. jakoukoli právní odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, které vzniknou kterémukoli uživateli v souvislosti s našimi webovými stránkami nebo používáním, nemožností používat nebo v důsledku používání našich webových stránek, jakýchkoli stránek s nimi spojených a jakýchkoli materiálů na nich zveřejněných;
    
  3. veškerou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, ať již ze smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak, i pokud je předvídatelná, vyplývající z používání nebo neschopnosti používat naše webové stránky nebo v souvislosti s tím, případně z používání nebo spoléhání se na jakýkoli obsah uvedený na našich webových stránkách.

  Konkrétně neneseme právní odpovědnost za:


  a) ztrátu tržeb, příjmů nebo výnosů;

  b) zrušení podnikatelských aktivit;

  c) přerušení podnikatelských aktivit;

  d) ztrátu zisku nebo smluv;

  e) ztrátu očekávaných úspor;

  f) ztrátu údajů;

  g) ztrátu obchodní příležitosti, dobrého jména nebo pověsti;

  h) promarněný čas vedení nebo kanceláře a

  i) další ztráty nebo škody jakéhokoli druhu, ať už vzniklé a způsobené deliktem (včetně nedbalosti), porušením smlouvy nebo jiným způsobem, i pokud jsou předvídatelné, s tím, že tato podmínka nebrání nárokům ze ztráty nebo poškození hmotného majetku nebo jakýmkoli dalším nárokům z přímé finanční ztráty, které nejsou vyloučeny žádnou z výše uvedených kategorií.

  Tím není dotčena naše právní odpovědnost za smrt nebo tělesné zranění vyplývající z naší nedbalosti ani za podvodné zkreslení nebo zkreslení týkající se základních záležitostí a žádná jiná právní odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle příslušných právních předpisů.

  INFORMACE O VÁS A VAŠÍCH NÁVŠTĚVÁCH NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

  Informace o vás zpracováváme v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů uvedenými na našich webových stránkách. Zaručujete, že veškeré údaje, které jste poskytli prostřednictvím našich webových stránek, jsou úplné a přesné podle vašich nejlepších znalostí a přesvědčení.

  NAHRÁVÁNÍ MATERIÁLU NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

  Kdykoli využijete funkci, která vám umožní nahrát materiál na naše webové stránky nebo kontaktovat jiné uživatele našich webových stránek, musíte dodržovat níže uvedené standardy obsahu. Zaručujete, že každý takový příspěvek splňuje tyto standardy a zprošťujete nás odpovědnosti za jakékoli porušení této záruky.

  Jakýkoli materiál, který nahrajete na naše webové stránky, bude považován za nedůvěrný a nechráněný a na základě našich Zásad ochrany osobních údajů (pokud to přichází v úvahu) máme právo jakýkoli takový materiál používat, kopírovat, šířit a poskytovat třetím stranám k jakémukoli účelu.

  Rovněž máme právo sdělit vaši totožnost jakékoli třetí straně, podle jejíhož tvrzení jakýkoli materiál, který jste vložili nebo nahráli na naše webové stránky, představuje porušení jejích práv k duševnímu vlastnictví nebo jejích práv na ochranu soukromí.

  Naše společnost nenese odpovědnost vůči jakékoli třetí straně za obsah nebo přesnost jakýchkoli materiálů, které vy nebo jiný uživatel zveřejníte na našich webových stránkách.

  Máme právo odstranit jakýkoliv materiál nebo příspěvek, který zveřejníte na našich webových stránkách. Naše společnost nese výhradní odpovědnost za zabezpečení a zálohování svého obsahu.

  INTERAKTIVNÍ SLUŽBY

  Na svých webových stránkách můžeme příležitostně poskytovat interaktivní služby, mimo jiné včetně:

  1. chatovacích místností a
  2. geolokace.

  („interaktivní služby“)

  V případě poskytování jakýchkoli interaktivních služeb obdržíte jasné informace o druhu nabízené služby, zda je moderována a jaká forma moderování je použita (včetně skutečnosti, zda jde o lidskou nebo technickou formu).

  Budeme se snažit vyhodnotit veškerá možná rizika hrozící uživateli (a zejména dětem) od třetích stran při používání jakékoli interaktivní služby poskytované na našich webových stránkách a v každém případě rozhodneme, zda je s ohledem na tato rizika vhodné použít moderování příslušné služby (včetně druhu moderování, který bude použit). Naše společnost však není povinna dohlížet, sledovat nebo moderovat jakékoli interaktivní služby, které poskytujeme na našich webových stránkách, a výslovně vylučujeme právní odpovědnost z naší strany za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití jakékoli interaktivní služby uživatelem v rozporu s našimi standardy obsahu, ať již je služba moderována či nikoli.

  Použití jakékoli z našich interaktivních služeb nezletilou osobou je podmíněno souhlasem jejího rodiče nebo zákonného zástupce. Rodiče, kteří svým dětem dovolí, aby používaly interaktivní službu, upozorňujeme, že je důležité, aby se svými dětmi komunikovali o jejich bezpečnosti na internetu, protože moderováním nelze zamezit veškerým rizikům. Nezletilé osoby, které používají jakékoli interaktivní služby, by měly být informovány o potenciálních rizicích, která jim hrozí.

  Při moderování interaktivní služby vám obvykle poskytneme nástroj ke kontaktování moderátora v případě obav nebo potíží.

  STANDARDY OBSAHU

  Tyto standardy obsahu se vztahují na všechny materiály, které zveřejňujete na našich webových stránkách (příspěvek), a na všechny interaktivní služby, které s nimi souvisí.

  Tyto standardy je třeba dodržovat, pokud jde o jejich smysl, tak i doslovně. Standardy se vztahují na kteroukoli z částí příspěvku i na příspěvek jako celek.

  Na základě svého uvážení určíme, zda příspěvek tyto standardy porušuje.

  Příspěvek:

  1. musí být přesný (uvádí-li fakta);
    
  2. musí být míněn vážně (uvádí-li názory);
    
  3. musí být v souladu s právními předpisy platnými v Anglii a Walesu a případných dalších zemích;
    
  4. nesmí obtěžovat žádnou jinou osobu;
    
  5. nesmí se vydávat za jinou osobu ani zkreslovat vaši totožnost nebo propojení s jakoukoli osobou;
    
  6. nesmí vyvolávat dojem, že příspěvek pochází od nás, pokud tomu tak není;
    
  7. nesmí obhajovat, propagovat, podněcovat jakoukoli stranu ke spáchání jakéhokoli protiprávního jednání či trestného činu nebo napomáhání k takovému jednání nebo činu, jako například (pouze jako příklad) porušení autorských práv nebo zneužití počítače;
    
  8. nesmí obsahovat prohlášení, o němž víte, nebo se domníváte, případně máte přiměřené důvody domnívat se, že je členové veřejnosti, jejichž prohlášení je nebo má být zveřejněno, budou pravděpodobně chápat jako přímou nebo nepřímou podporu nebo jiný způsob podněcování ke spáchání či přípravě teroristických činů nebo nabádání k nim;
    
  9. nesmí obsahovat jakoukoli reklamu nebo propagovat jakékoli služby nebo webové odkazy na jiné webové stránky.

  VIRY, HACKING A OSTATNÍ PŘEČINY

  Nezaručujeme, že naše webové stránky budou bezpečné a že nebudou obsahovat chyby či viry. Odpovědnost za konfiguraci vašich informačních technologií, počítačových programů a platformy pro přístup k našim webovým stránkám leží na vás. Měli byste použít svůj vlastní antivirový software.

  Naše webové stránky nesmíte zneužít vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiných materiálů, které jsou škodlivé nebo technologicky nebezpečné. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našim webovým stránkám, serveru, na kterém jsou naše webové stránky uloženy, ani žádnému serveru, počítači nebo databázi připojeným k našim webovým stránkám.

  Nesmíte naše webové stránky napadat prostřednictvím útoku typu denial-of-service nebo distributed denial-of service.

  Porušením tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu podle zákona o zneužívání počítačů z roku 1990. Každé takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s těmito orgány spolupracovat sdělením vaší totožnosti. V případě takového porušení bude vaše právo používat naše webové stránky okamžitě ukončeno.

  Naše společnost nenese právní odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené útokem typu distributed denial-of-service, viry nebo jiným technologicky nebezpečným materiálem, který může nakazit vaše počítačové vybavení, počítačové programy, údaje nebo jiný chráněný materiál v důsledku vašeho používání našich webových stránek nebo stažení jakéhokoli materiálu zveřejněného na nich nebo na jakýchkoli webových stránkách, které jsou s nimi propojeny.

  ODKAZY NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

  Můžete odkazovat na naši domovskou stránku za předpokladu, že tak učiníte způsobem, který je přiměřený a legální a nepoškozuje naši pověst ani ji nevyužívá. Odkaz však nesmíte vytvořit takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu propojení, souhlas nebo potvrzení z naší strany, pokud toto neexistuje.

  Odkaz na naše webové stránky nesmíte vytvořit z žádné webové stránky, kterou nevlastníte.

  Naše webové stránky nesmějí být součástí framingu na žádných jiných stránkách a současně nesmíte vytvořit odkaz na jinou část našich webových stránek než domovskou stránku. Vyhrazujeme si právo povolení k tvoření odkazů bez předchozího upozornění odvolat. Stránky, ze kterých vytváříte odkaz, musí ve všech ohledech splňovat standardy obsahu stanovené v těchto podmínkách.

  Přejete-li si použít jakýkoli materiál na našich webových stránkách způsobem, který není uveden výše, zašlete prosím svůj požadavek na adresu zakaznickyservis@fleetcor.cz nebo oddělení marketingu na adresu Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8, Česká republika.

  ODKAZY Z NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

  Obsahují-li naše webové stránky odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Tyto odkazy by neměly být vykládány jako náš souhlas s těmito stránkami nebo informacemi, které na nich můžete získat. Nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů nemáme žádnou kontrolu a za ně ani za žádné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku jejich používání, nepřijímáme žádnou odpovědnost.

  PORUŠENÍ TĚCHTO ZÁSAD

  Dojdeme-li k závěru, že došlo k porušení těchto podmínek, můžeme podniknout takové kroky, které budeme považovat za vhodné.

  Nedodržení těchto zásad představuje podstatné porušení podmínek používání, za kterých jste oprávněni používat naše webové stránky, a může mít za následek naše přijetí všech nebo některých z následujících opatření:

  • okamžité, dočasné nebo trvalé odnětí vašeho práva používat naše internetové stránky;
  • okamžité, dočasné nebo trvalé odstranění jakéhokoli příspěvku, který jste vložili na naše webové stránky;
  • udělení výstrahy;
  • soudní řízení proti vaší osobě za účelem zajištění kompenzace všech nákladů na základě odškodnění (mimo jiné včetně přiměřených správních a právních nákladů) vyplývajícího z porušení;
  • další právní kroky proti vaší osobě a
  • zpřístupnění těchto informací orgánům činným v trestním řízení v rozsahu, který je dle našeho názoru nebo požadavků zákona nezbytný.

  Naše společnost vylučuje právní odpovědnost za veškerá opatření, která můžeme učinit v reakci na porušení těchto podmínek. Kroky, které můžeme podniknout, se neomezují na možnosti popsané výše a podniknout můžeme i jakékoli další kroky, které budeme považovat za vhodné.

  SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST A ROZHODNÉ PRÁVO

  Tyto podmínky a jakýkoli spor nebo nárok, který z nich vyplývá nebo s nimi nebo jejich předmětem nebo vytvořením souvisí (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků), se řídí právními předpisy Anglie a Walesu a v souladu s nimi se i vykládají. Mezi vámi a námi bylo ujednáno, že jakýkoli spor vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi budou řešit výhradně soudy Anglie.

  ­­­

  OCHRANNÉ ZNÁMKY

  Bez našeho svolení nesmíte používat žádné z našich registrovaných ochranných známek použitých na našich webových stránkách.

  ZMĚNY

  Tyto podmínky můžeme kdykoli upravit doplněním informací na této stránce. Očekává se, že tuto stránku příležitostně zkontrolujete, abyste zaznamenali jakékoli změny, které jsme provedli, jelikož jsou pro vás závazné. Některá ustanovení obsažená v těchto podmínkách mohou být nahrazena ustanoveními nebo oznámeními zveřejněnými jinde na našich webových stránkách.

  VAŠE OBAVY

  Máte-li jakékoli obavy ohledně materiálu, který se objevuje na našich webových stránkách, nebo si přejete podat stížnost, obraťte se prosím na adresu: zakaznickyservis@fleetcor.cz.

  Děkujeme vám za návštěvu našich webových stránek.

  NAŠE ORGANIZACE

  Mateřská společnost CORPAY je mezinárodně působící společnost s centrálou v Americe.
  Vybraná fakta a čísla:


  $3,8 miliardy dolarů

  čistých ročních tržeb (2023)

  2 miliardy

  transakcí za rok

  +800 tisíc

  spokojených klientů

  +9000

  zaměstnanců po celém světě

  PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

  FLEETCOR - řešení pro vaši společnost

  Máte zájem o naše produkty? Objednejte si kartu Shell a vyberte vhodné řešení pro váš vozový park ještě dnes!

  Vyplňte krátký kontaktní formulář a vyberte si čas, který vám vyhovuje. Zavoláme vám zpět co nejdříve.

  ZAUJALA VÁS NABÍDKA? - NECHTE NÁM KONTAKT, OZVEME SE

  Rádi se dozvíte více o nás i produktech a službách? Pracovníci našeho nového zákaznického servisu vás kontaktují s konkrétní nabídkou přímo na míru.

  Zanechte nám svůj kontakt: